DET SKJER I NORD-ODAL
 
Nytt fra kommunestyret i Nord-Odal:
Mo får ny barnehage høsten 2020


AV GUNNAR NYGÅRD | PUBLISERT 14. DESEMBER 2018 | TIL FORSIDEN >>
 
Dette er en foreløpig skisse av fasaden mot vest utarbeidet av Vindveggen arkitekter AS.

– Dette blir Hedmarks flotteste barnehage! Det sa ordfører Lise Selnes da kommunestyret enstemmig vedtok å bygge en ny 6-avdelings barnehage med plass til 120 barn i Mo som erstatning for nåværende Mo og Knapper barnehager.

Den økonomiske rammen er på 66 millioner eksklusive mva.  I saksutredningen heter det at de ansatte i de nåværende barnehagene bør delta i arbeidet med å tilpasse bygg og uteareal til disse rammene sammen med arkitekt og prosjektleder. Det er forventet at barnehagen skal kunne tas i bruk 1. august 2020.
  Dersom bygging utsettes, medfører dette et krav om etablering av en midlertidig modul ved Mo barnehage som innehar de nødvendige fasiliteter som mangler i barnehagen i dag, blant annet toaletter og garderobe med dusj for ansatte, samt arbeidsplasser for pedagogene og lagring av renholdsmaskiner og utstyr. Dette innebærer kostnader i størrelsesorden 3-4 millioner kroner. Det anbefales å gjennomføre prosjektet som en hovedentreprise, siden det da er mulig å benytte lokale leverandører, heter det i saksutredningen.
  Nåværende Knapper barnehage foreslås overdratt til Knapper vel for en symbolsk sum. Det er så langt ikke vurdert hva som skal skje med Mo barnehage. Et ytterst foreløpig anslag, som ikke er basert på takst, antyder en mulig salgssum på rundt 3 millioner kroner. Dette vil bli lagt fram som egen sak senere.

Budsjett og økonomiplan vedtatt:
Viktig å satse på næringsutvikling og innbyggerrekruttering

– Jeg blir glad og oppstemt når jeg ser gravemaskiner og heisekraner nesten hvor jeg vrir hodet for tida. Det viser at Nord-Odal kommune nå er godt i gang med tiltak for å fremme næringsutvikling og innbyggerrekruttering.  

Slik innledet Nord-Odal SVs gruppeleder (undertegnede) sitt innlegg i budsjettdebatten i kommunestyret.
  Som ventet vedtok kommunestyret – mot Høyres tre stemmer – kommunens budsjett for 2019 og økonomiplan for de tre påfølgende årene. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, sto også i år sammen om en justert versjon av rådmannens opprinnelige forslag. Vedtaket legger grunnlaget for kommunens drift og utvikling de nærmeste årene. Driftsbudsjettet for 2019 er på 320,9 millioner kroner mot 312,1 millioner i 2018.

Satser, våger og tror
Nord-Odal SV mener det er riktig å satse og våge å investere. Vi har tro på at dette vil gi resultater til glede og nytte for kommende generasjoner av nordodølinger. Boligbygging, bank- og bibliotekbygget, en ny barnehage i Mo, bedre busstilbud, utvidelse av næringsområdet på Granerud, utbygging av fibernett samt andre trivsels- og aktivitetsstimulerende tiltak bidrar til å gjøre kommunen vår mer attraktiv.
  «Det skjer mye positivt i kommunen, og kommunens innsats blir lagt merke til», skriver rådmannen i sin budsjettkommentar og nevner Vinmonopolets argumentasjon for etableringen av polutsalg i Sand som et eksempel.


Kommunale planer gir nye muligheter
Mer aktivitet: Reguleringsplanen for Sand sentrum ble godkjent, noe som innebærer at Bjarne Sand kan gå videre med sitt boligprosjekt på jordet øst for sentrum. Dette er et eksempel på at kommunen planlegger og legger til rette for økt aktivitet og utvikling. Tilsvarende skjer i Mo med kommunestyrets vedtak om bygging av ny barnehage til 120 unger.

Krevende økonomisk situasjon
Men:
Tallenes tale er klar. SV innser at den økonomiske situasjonen for kommunen er utfordrende. «Det er vanskelig å se for seg at kommunen kan driftes som i dag med mindre det skjer store endringer i befolkningsutvikling, skatteinntekter, inntektssystem eller kommunestruktur», skriver rådmannen. Derfor mener SV at kommunen må videreføre satsingen på investeringer og driftstiltak som fremmer næringsutvikling og innbyggerrekruttering, og – på litt sikt – økte skatteinntekter. Det vil gi oss muligheter til å videreføre og styrke tjenestetilbudet.
  I et innlegg kunne Juliussen dokumentere at investeringer/låneopptak, som for eksempel til Samling, i liten grad går ut over kommunens driftsbudsjett.

Regjeringen innskrenker handlingsrommet
Dessverre får vi svært liten hjelp fra regjeringen, som stadig innskrenker kommunens handlingsrom ved å endre inntektssystemet i negativ retning. Selv om antall kroner tilsynelatende øker, reduseres verdien av overføringene for hvert år som går. Kuttene i år kommer på toppen av kuttene i fjor og årene før der igjen. I tillegg har regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre over natta lagt ned Bruvoll fengsel og fjernet 50 viktige arbeidsplasser.

  Høyres representanter i kommunestyret er aktive talerør for sine overordnede i regjeringskontorene med hyppige kommentarer om at kommunesammenslåing og sentralisering er løsningen.

  SV har ennå ikke sett noen dokumentasjon på at større kommuner og større regioner har bedre økonomi
og bedre kvalitet på de kommunale tjenestene; snarere tvert i mot. Det kuttes nær sagt over alt i distrikts-Norge, og stadig flere kommuner må innføre eiendomsskatt. Selv større kommuner som har vært løftet fram som fyrtårn for høyrepolitikk sliter økonomisk og må gjennomføre omfattende kutt og legge om kursen.

Dialog med Sør-Odal
I budsjettvedtaket ligger det en «bestilling» til rådmannen om å gå i dialog med Sør-Odal kommune for å finne fornuftige og konkrete samarbeidsprosjekter som kan iverksettes innen neste årsskifte. SV mener at dette kan gi positive økonomiske effekter.

Oppfyller lærernormene tross reduksjoner
Glåmdalens omtale av budsjettet var noe unyansert når det gjelder stillingsreduksjoner ved skolene. Det må presiseres, slik både rådmann og ordfører gjorde i avisoppslaget, og som Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret, Lasse Juliussen, tydelig understreket i møtet, at vi tross reduksjonene holder oss innenfor de nye og strengere lærernormene som iverksettes fra høsten 2019. Reduksjonene skyldes blant annet at elevtallet synker, og at vi ikke lenger mottar flyktninger. Også når det gjelder pedagogtettheten i barnehagene ligger vi innenfor normene.

Ikke rom for urealistiske forslag
Vi merker oss at Høyre ikke la fram noe alternativ til de rødgrønnes budsjett. Like fullt presenterte partiets gruppeleder Finn Egil Sandmo ei ønskeliste med en rekke tilsynelatende gode tiltak. Han ville ha flere lærere, flere ansatte i helse og omsorg, og han ville fjerne eiendomsskatten. Men Høyre kunne ikke vise til noen inndekning for de kostnadskrevende tiltakene. Med andre ord: Høyres budsjettkommentarer kan – sett med en SV'ers røde øyne – ikke karakteriseres som annet enn urealistisk, selvmotsigende og nærmest populistisk ønsketekning.
  Ønskelister kan alle partier ha. Men vi må være ansvarlige, nøkterne og realistiske, slik de rødgrønnes budsjettopplegg er, og det må vi formidle til innbyggerne våre. Budsjettet for 2019 som nå er vedtatt er det best mulige slik den økonomiske situasjonen er per i dag.
  Jeg kan ikke la være å nevne dette: Hadde Stortinget vedtatt SVs alternative opplegg for kommuneøkonomien, ville Nord-Odal hatt fire-fem millioner mer å rutte med i driftsbudsjettet for 2019.

 
Vi går inn i et valgår, og vi må konstatere at det ikke for noe parti er rom for velsminkede og urealistiske forslag i den hensikt å sanke stemmer. 

 

SV-forslag vedtatt (1)
 
Som et tiltak mot barnefattigdom i Nord-Odal fikk SVs verbalforslag om å fjerne barnetrygden fra beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp tilslutning fra både Ap og Sp. Forslaget ble dermed vedtatt av kommunestyret.
  I Nord-Odal gjelder dette familier med til sammen ca. 60 barn. Disse vil heller ikke dra nytte av den foreslåtte økningen i barnetrygden.
  Kommunestyret ber administrasjonen  innpasse tiltaket i budsjettopplegget for 2020 og den kommende økonomiplanperioden. Dersom det finnes inndekning, legges tiltaket inn ved budsjettrevisjonen i juni 2019.


SV-forslag vedtatt (2)

Arild Hovden refererte til tidligere behandling av handlingsplanen for vold i nære relasjoner og etterlyste midler til kompetanseheving for kommuneansatte som berøres av dette.
  – Vi kan ikke se at det er satt av midler til dette i budsjettet, sa Arild (bildet) før han på vegne av SV foreslo følgende:
  «Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide opplegg for en årlig fagdag med vold i nære relasjoner som tema. Denne fagdagen kan bygges opp med én del rettet mot ansatte i kommunen og én del som er åpen for publikum.»
  Ap og Sp sluttet seg til også dette forslaget, som ble lagt inn som et såkalt verbalpunkt i budsjettet.

SV-forslag vedtatt (3)
Et nytt reglement for tildeling av kultur, idretts- og friluftsmidler ble enstemmig vedtatt. Etter forslag fra Gunnar Nygård startes det et arbeid med tanke på å opprette et kulturråd tilsvarende idrettsrådet. Dette vil bedre mulighetene for samordning og koordinering av tiltak og aktivteter.
  Det ble også vedtatt endringer i ordningen for kulturpris og kulturstipend for ungdom. Disse deles nå i to for henholdsvis idrett og annen kulturaktivitet.

Positivt forslag fra Høyre
Før den ordinære saksbehandlingen i kommunestyremøtet tok til, holdt Høyres Eli Skoland et tankevekkende og følelsesladet innlegg om mobbing. Med utgangspunkt i en mors opplevelser da hennes sønn begikk selvmord etter å ha blitt mobbet på skolen, oppfordret Eli alle, ikke minst voksne, til å engasjere oss mot mobbing. Voksne må være gode rollefigurer for de unge, og da må vi også tenke oss om og avstå fra ytringer og holdninger som krenker andre. Eli nevnte blant annet kommentarer på sosiale medier som sterkt medvirkende til psykiske problemer blant både unge og voksne. Høyre vil gjerne sette i gang en prosess i Nord-Odal med sikte på å gjøre kommunen fri for mobbing.
  SV støtter initiativet og vil gjerne delta i et tverrpolitisk og og tverrfaglig samarbeid. Vi vil nok aldri bli helt kvitt mobbing, men bevisstgjøring og aktivt arbeid over tid vil vi kunne redusere problemet.

Andre vedtak 
l Det foreslåtte kuttet av en helsesekretærstilling ved legesenteret er utsatt til annet halvår 2019 i påvente av forhandlinger mellom kommunen og fastlegene om driften av legesenteret. Utsatt ble også kuttet av en 60% stilling som kjøkkenassistent ved sjukehjemmet.

l Satsen for eiendomsskatt i 2019 settes til 6,8 promille for boliger, fritids- og landbrukseiendommer. Bunnfradraget er satt til kr 50.000 per eiendom. For næringseiendommer og energianlegg settes satsen til 6 promille.

l Kommunestyret ber om at en sak vedrørende søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO forelegges utvalg for oppvekst og kultur og kommunestyret.

l Kommunestyret ber om at det i løpet av 2019 lages en sak om mulig åpning av svømmebassenget i Mo for publikum.

l Kommunestyret ber om en orienteringssak om innholdet i frisklivstilbudet.

l 50.000 kroner er bevilget for å utbedre råteskader på Trøftskogen kapell.

l Rådmannens forslag om lokalleie for lag og foreninger med medlemmer under 16 år ble avvist.

l Tilskuddet til lag og foreninger ble økt med 50.000 kroner.

l Avgiften for feste av gravplasser økes fra 180 til 250 kroner per år.

Takkens ord i kantina
Tradisjonen tro ble årets siste kommunestyremøte avsluttet med en hyggelig julemiddag, allsang og gode takkens ord i kantina på sjukehjemmet.
  Ordfører Lise overrakte fortjenestemedaljer og gullklokke til ansatte med henholdsvis 30 og 25 års innsats for kommunen.
  Nord-Odal SV takker rådmannen og administrasjonen forøvrig for et grundig og godt arbeid i en krevende budsjettprosess, og vi vil rette en spesiell takk til ordfører Lise Selnes for god og inkluderende ledelse av formannskap og kommunestyre gjennom et år med mange utfordringer.