DET SKJER I NORD-ODAL!
 
Noen ord om frivillighet,
dugnadsånd og fellesskap

AV GUNNAR NYGÅRD | SIST OPPDATERT 2. juni 2022 | TIL FORSIDEN >>
 
 
Nordodølinger fra mange land og kulturer sammen med Lise Selnes i Stortinget. (Foto utlånt av Gunn Johnsrud)

I disse dager blir de første åtte ukrainske flyktningene bosatt i bygda vår; tre voksne og fem barn fordelt på to familier. Som et ledd i forberedelsene arrangerte kommunen en inspirasjonssamling og en markering av Frivillighetens år i Milepelen 21. april. Et åpent oppfølgingsmøte for frivillige som ønsker å bidra ble avholdt samme sted 24. mai. 

Frivillighetsarbeid er en hjørnestein i demokratiet; det er limet i et lokalsamfunn. Nå må vi gå sammen om å invitere ukrainske barn og voksne til vårt lokalsamfunn, til vårt fellesskap, til våre fritidsaktiviteter. Vi må bidra til at tilværelsen deres normaliseres etter vonde krigsopplevelser.

Internasjonalt kvinnenettverk
Internasjonalt kvinnenettverk er et godt eksempel på lokalt frivillighetsarbeid som fremmer integrering. Nettverket, som ble startet i 2013 og nå er en del av Nord-Odal sanitetsforenings virksomhet, har medlemmer fra 12 nasjoner og arrangerer hyggekvelder og aktiviteter for kvinner, enten de er «innfødte», flyktninger eller andre innvandrere. Formålet er å lære av hverandre; å bli kjent med hverandres bakgrunn og kultur samtidig som våre nye sambygdinger lærer norsk og får innsikt i hvordan kommunen og det norske samfunnet fungerer.

Nylig arrangerte nettverket tur til Stortinget. 19 nordodølinger fra en rekke nasjoner deltok, og de ble tatt godt i mot av vår egen stortingsrepresentant, Lise Selnes. Hun ga sambygdingene sine en god innføring i arbeidet på Stortinget og hvordan det norske demokratitet er bygd opp.
 
Inspirasjonssamlingen

Lise Selnes åpnet samlingen via Teams fra Stortinget. Hun hadde fokus på flyktningsituasjonen og kommunens ansvar for inkludering, men hun la også vekt på betydningen av en aktiv frivillig sektor. Hun sa at samskaping er en forutsetning for at kommunen skal lykkes i dette arbeidet.

I en videohilsen ønsket kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Nord-Odal lykke til med frivillighets- og integreringsarbeidet. ‒ Noe av det fineste vi har i Norge er dugnadsånden og frivilligheten, sa hun.
Se videoen her!

Støtte i befolkningen
Kommunedirektør Anne Olen Aasen orienterte om kommunens forberedelser til å ta i mot flyktninger. – Vi opplever stor støtte i befolkningen og blant folkevalgte om at vi skal ta imot og bosette flyktninger. Det er viktig at familiene raskt får barnehage, skole og fritidsaktiviteter – men viktigst er det at de opplever seg velkommen og inkludert, sa hun og utfordret forsamlingen: – Hvordan? Hva kan du/dere/vi bidra med?

Kommunedirektøren understreket også at
Nav, voksenopplæringa (GIV) og næringslivet må involveres.

Home-Start Familiekontakten
Ei suksesshistorie ble formidlet av Linda Soløst (med røtter i Nord-Odal) og Margit Nordstoga fra Home-Start Familiekontakten i Hamar. De fortalte om hvordan frivillige familiekontakter – som et supplement til det offentlige hjelpetilbudet – besøker familier med småbarn og behov for avlastning 2-4 timer i uka over en periode på ca et halvt år. Målet er å støtte og hjelpe familien videre i en sårbar periode ved å gi støtte og avlaste, styrke foreldrerollen og skape mestringsfølelse, utvide nettverk og skape tilhørighet.  

Home-Start har 44 avdelinger i Norge og er en del av et stort internasjonalt nettverk. Flere av kontaktpersonene i Hamar var også til stede i på møtet i Milepelen. 

«Hå kan vi få tell ihopes?»
Odal Sparebank har i mange år vært en aktiv støttespiller for frivillige lag og foreninger i Nord-Odal. På vegne av banken fortalte Mette Faldalen Skogstad litt om hvordan banken vil bidra for å utvikle samskaping og inkludering.

– Som en ansvarlig samfunnsaktør vil vi være en pådriver for levende og gode lokalsamfunn, sa Mette. Hun spurte: – Hvordan kan et samarbeid mellom det offentlige og andre aktører utvikles? Hvordan kan vi få alle gode krefter til å jobbe i samme retning, mot samme mål?  

For bankens del så er vi opptatt av inkludering og mangfold når vi snakker med lagene vi har samarbeidsavtaler med – og vi forventer at lagene har en plan og jobber med dette aktivt, sa Mette.

Tilhørerne i salen deltok i en idédømning, og det kom mange gode ideer og forslag om hva frivillige enkeltpersoner, lag og foreninger kan bidra med. Dette blir tatt med i det videre arbeidet.

Sentrale personer i kommunens arbeid med mottak og integrering av de ukrainske flyktningene.

Fra venstre Marissa Grinden (flyktningkoordinator), Stine Vestli Nesset (leder i frivilligsentralen), Per Norheim (mangeårig frivilligarbeider), Sergio Rocco (flyktningkonsulent), Stig Aasheim (kultur- og kommunikasjnsrådgiver), Annbjørg Elisabeth Gentenaar (kommunalsjef helse og omsorg), Kaja Skogheim (leder psykisk helsetjeneste), Ragnhild Haagenrud Moen (ordfører) og Karen Marie Furuseth (kommunalsjef oppvekst og kultur).
 
Oppfølgingsmøtet 23. mai
På et oppfølgingsmøte for lag, foreninger og privatpersoner i Milepelen 23. mai, orienterte kommunalsjef Helse og omsorg, Annbjørg Elisabeth Gentenaar, om status for forberedelsene til mottak av flyktninger. Annbjørg har den koordinerende ledelsen på tvers av ansvarsområder i kommunen.

Hun viste denne lista over hva de nye bosatte vil trenge:

  • Tilrettelegging for en god start

  • Bli kjent med omgivelsene; nærmiljøet og lokalsamfunnet

  • Støtte til å finne sosiale arenaer og etablere nettverk

  • Hjelp med praktiske oppgaver i hverdagen

  • Støtte til å jobbe med språk og skole; både barn og voksne

  • Dataopplæring; informasjon om apper og informasjonskanaler

  • Informasjon om samfunnet

  • I tillegg er det mange oppgaver knyttet til etablering i bosetting

Frivilligsentralen i Nord-Odal vil være en viktig aktør i mottaks- og integreringsfasen. Leder Stine Vestli Nesset orienterte om sentralen og tilbudene de kan gi flyktningene som blir bosatt i kommunen.

Per Norheim, som ga husrom til de første chilenske flyktningene som kom Nord-Odal tidlig på 1970-tallet, fortalte litt om sine erfaringer. Han er fortsatt aktiv som frivillig, blant annet i Folkehjelpa og Frivilligsentralen, og ikke minst for bosatte flyktninger i kommunen.

Erle Fosshaug (bildet) fra URO (Ungdommens rockeklubb) underholdt med sang.

Det er fortsatt mulig å registrere seg som frivillig.
Bruk denne nettsida: Skjema for registrering av frivillige.

Tverrpolitisk enighet
Til slutt en mer personlig betraktning: For første gang kan jeg – med glede! – konstatere at det er tverrpolitisk enighet i Nord-Odal om å ta imot flyktninger. Dessverre er det ikke bare fra Ukraina mennesker flykter. Jeg håper at vi kan vise de samme holdningene, den samme rausheten og empatien også når flyktninger fra andre kulturer og verdensdeler banker på døra vår ...

Den persiske poeten Sa’di skrev dette i et dikt på 1200-tallet: «Bryr du deg ikke om andres lidelse, fortjener du ikke navnet menneske.»